Історія Другої світової та німецько-радянської війн,
локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття.
Теоретичне та практичне музеєзнавство.
Інтеграція історичної науки з музейною практикою.
Вимоги до статей

Наукові статті для публікації в електронному науковому фаховому журналі «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН» направляють до редакції.

1. Редакція приймає до друку електронні матеріали, які відповідають фаховим вимогам до структури наукової статті.

Наукові статті повинні містити такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається ця проблема і на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновок із дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Стаття подається українською, російською, англійською, німецькою та польською мовами в електронному варіанті у вигляді файла, виконаного в текстовому редакторі MS Word for Windows, електронною поштою. Обсяг статті – 12–18 сторінок.

3. Статті авторів, які не мають наукового ступеня, повинні супроводжуватися рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. До статей музейників додається витяг із протоколу засідання вченої або науково-методичної ради. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

4. Текст статті має супроводжуватися шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською та англійською мовами). Усі анотації повинні містити:

  • прізвище, ініціали автора;
  • назву статті;
  • текст анотації (до 500 знаків; англомовної – від 3 тис. знаків);
  • перелік ключових слів.

Матеріал в анотації викладати стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, властивих науковому стилю; уникати складних граматичних зворотів. Слід послуговуватися стандартизованою термінологією, не вживати маловідомих термінів та символів, уникати слів на кшталт «У статті…» або «Стаття присвячена…».

5. Вимоги до оформлення тексту: поля – верхнє, нижнє, праве – 20 мм, ліве – 25 мм; шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів, то в тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразка «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у самих дужках. Для запобігання зазначених недоліків потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

6. Окремо подаються файли рисунків та графіків у форматі *.tif, *jpg (300 dpi).