Вимоги до статей

Наукові статті для публікації в електронному науковому фаховому журналі «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН» направляють до редакції.

Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в електронному науковому фаховому  журналі                  «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН»

 

1. Редакція приймає до друку електронні матеріали, які відповідають фаховим вимогам до структури наукової статті.

Наукові статті повинні містити такі обов’язкові елементи:

– постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається ця  проблема і на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

 формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 висновок із дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Стаття подається українською, російською, англійською, німецькою та польською мовами в електронному варіанті у вигляді файла, виконаного в текстовому редакторі MS Word for Windows, електронною поштою. Обсяг статті – 12–18 сторінок.

3. Статті авторів, які не мають наукового ступеня, повинні супроводжуватися рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. До статей музейників додається витяг із протоколу засідання вченої або науково-методичної ради. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

4. Текст статті має супроводжуватися шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською та англійською мовами). Усі анотації повинні містити:

– прізвище, ініціали автора;

– назву статті;

– текст анотації (до 500 знаків; англомовної – від 3 тис. знаків);

– перелік ключових слів.

Матеріал в анотації викладати стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, властивих науковому стилю; уникати складних граматичних зворотів. Слід послуговуватися стандартизованою термінологією, не вживати маловідомих термінів та символів, уникати слів на кшталт  «У статті…» або «Стаття присвячена…».

5. Вимоги до оформлення тексту: поля – верхнє, нижнє, праве – 20 мм, ліве – 25 мм; шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів, то в тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразка «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у самих дужках. Для запобігання зазначених недоліків потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

6. Окремо подаються файли рисунків та графіків у форматі *.tif, *jpg (300 dpi). 

Розміщення структурних елементів статті:

 

УДК 

Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НАЗВА СТАТТІ

 

Анотація українською мовою з переліком ключових слів

 Текст статті

 Джерела та література

 Ім’я, прізвище, назва статті, анотація російською мовою з переліком ключових слів.

 Ім’я, прізвище, назва статті, анотація англійською мовою з переліком ключових слів.

 7. Перелік джерел і літератури подається в алфавітному порядку або в порядку їхнього використання після тексту статті з підзаголовком «Джерела та література» і виконується мовою оригіналу. У переліку посилань зазначається загальна кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат-Список-Нумерований». Вимоги до оформлення списку джерел і літератури: кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1, без абзацного відступу.

 8. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [12, 10], де 12 – номер джерела за списком,10 – сторінка джерела. Посилання на декілька джерел одночасно записуються таким чином: [1; 2; 3] або [1, 11; 2, 14; 3, 153]. Посилання на архівні джерела – [4, 16, 16 зв]. Згаданих у тексті науковців, дослідників, персоналіїв зазначати за абеткою, наприклад: І. Бондаренко, Б. Коваленко, С. Шевченко та інші.

 9. Стаття супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.

 10. За зміст статті, достовірність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ відповідає автор. У текст статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без пояснення причин. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та наукових поглядів авторів.

 11. У разі передруку статті посилання на «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН» обов’язкове.

 

 

Контакти

(044) 286-27-48 
(044) 285-64-49
01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 24, кім. 204.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відвідування сайту


000072
Сьогодні
Вчора
За тиждень
За місяць
Всього
72
0
72
72
72

Сьогодні:2018-09-24